Történelmi visszatekintés – ajándék a Teológiai Akedémiának

December 15-én volt a Sárospataki Református Teológiai Akadémia ünnepélyes kibocsátó istentisztelete, amikor az intézmény régi szokásait követve  legációra bocsátotta hallgatóit. Az úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteleten Pásztor Gyula, az intézmény spirituálisa hirdette az igét Ezékiel 43,1-12 versei alapján. Az istentisztelet keretében történt a lelkészi munkatárs és közösségszervező szakot végzett hallgatók szalagtűzése is.

Pásztor Gyula ezek után megemlékezett a diktatúra sötét időszakáról, amikor 1951-ben állami nyomásra az intézményben megszűnt a lelkészképzés, az épületet a Nagykönyvtár kivételével államosították. Eleink mentették, amit menteni lehetett. Több gyülekezetben szétosztották a teológia mozdítható vagyontárgyait. Abaújszántóra menekítették az orgonát, Makkoshotykára és a Debreceni Református Teológiai Akadémiára a bútorzatot. A Mátraházi Lelkészüdülőbe került a konviktus míves ebédlőszekrénye. A sárospataki gyülekezet a Tanácsterem padjait kapta, amit a templomi imateremben helyeztek el, továbbá egy kelyhet, melynek felirata is igazolja, hogy eredeti tulajdonosa a Sárospataki Református Teológiai Akadémia volt.

2015-ben a sárospataki gyülekezet visszaadta eredeti tulajdonosának a kelyhet. Az 1951-ben kelt átadási jegyzőkönyv a klenódiumokat többes számban írja, de sajnos nem tudjuk, hogy a kelyhen kívül még mit adtak adtak át. A sárospataki presbitérium ezért úgy döntött, hogy a reformáció félévezredes évfordulója alkalmából egy úri hímzésű terítőt adományoz az intézménynek. Erre az eseményre is a december 15-én tartott kibocsátó istentiszteleten került sor. A gyülekezet képviseletében Dr. Mátyás Péter főgondnok és felesége, Kun Lajos pénzügyi és gazdasági gondnok és felesége, Bíró Ferenc missziói gondnok, Koscsó István presbiter és felesége, valamint a lelkészházaspár volt jelen.

Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor az átadáskor utalt rá, hogy a sárospataki gyülekezet reformációja a Kollégium evangéliumi hitre tért tanárainak köszönhető. A Kollégium a reformáció hatására megújult hit szellemében működött, s kisugárzása volt a város lakosságára, melynek következménye lett, hogy a lakosság protestáns hitre tért. Az egyetemes reformáció félévezredes, a sárospataki reformáció 2018-ban 480 éves évfordulójára emlékezve e jeles évfordulók mellett szó nélkül elmenni nem lehet.

A gyülekezet megrendelésére Koscsó Istvánné által készített művészi kidolgozású úrasztali terítő legyen először is jele az Isten iránti hálának, valamint a főhajtásnak a megújult hitet közvetítő egykori Kollégium iránt, melynek hatására eleink 1538 táján protestáns hitre tértek. Az úrvacsorai asztal mindig a közösség jele: közösség Krisztussal és közösség egymással. A teológia Imatermében lévő úrvacsorai asztal is, melyre majd a terítő kerül, jelezze ezt a közösséget és az egységet: a mai Kollégium intézményei között; intézmény és gyülekezet; gyülekezet és anyaszentegyház között. Mindezek fölött pedig jelezze a közösséget mindenikünk számára Krisztussal.

A történelmi emlékezés másodszor irányuljon ama hitvalló ősökre, akik a klenódiumokat szorító történelmi helyzetben a pataki gyülekezetnek átadták. Utalva Pásztor Gyulának az istentiszteleten Ezékiel 43 fejezete alapján mondott igehirdetésére Dr. Fodor Ferenc hangsúlyozta, hogy az ezékieli látomásban az Úr dicsősége a keleti kapu felől jött a jeruzsálemi templomba. A keleti iránynak itt is, miként a bűneset történetében is, jelentősége van. A bűneset történetében Isten angyala az Éden keleti oldalán űzte ki a bukott emberpárt. Istennek van figyelme az ilyen finomságokra, hogy a bukott ember kelet felé menjen, hogy mindig a kelő napot lássa, ne a lenyugvót. Mert Isten azt akarja, hogy az Övéi ne a rezignáció és ne az elmúló idő, ne a múlt emberei legyenek, hanem mindig az új kezdeteké. Íme, az ezékieli látomásban Isten dicsősége is kelet felől jő. Ám Isten végtelen kegyelmének jele, hogy a rezignált emberre is van gondja, mert amikor Jézus tanítványai Jeruzsálemből Emmaus felé – Jeruzsálemtől Emmaus nyugatra van! -, a lenyugvó nappal szembe haladtak, a feltámadott Jézus melléjük szegődött az úton. Íme, a rezignált ember sem Krisztussal való közösség esélye nélküli ember!

Legyen hát a Teológiai Akadémia közössége az Úr által szüntelenül munkált újnak hírnöke. Akik 1951-ben az intézmény mozdítható értékeit menekítették, átadó nemzedék volt. Annak a régi nemzedéknek kevéssel az államosítás előtt elhunyt kiváló tudós professzora volt Dr. Mátyás Ernő, az Újszövetség tanára.  Most az ő unokája, Dr. Mátyás Péter, a Sárospataki Református Egyházközség főgondnoka adja át a gyülekezet ajándékát a Teológiai Akadémia spirituálisának és rektorának. Mi is átadók vagyunk tehát, de egészen más tartalom szerint. Áldott emlékezetű eleink a veszteség miatt, mi a hálaadás miatt megrendült lélekkel. – fejezte be beszédét Dr. Fodor Ferenc.

.

Pásztor Gyula hirdette az igét Ezékiel 43,1-12 versei alapján

 .

Szalagtűzés

.

Történelmi visszatekintés a reformációra és egy régi “átadó nemzedékre.”

 

.

Pásztor Gyula az intézmény lelkésze, Dr. Füsti-Molnár Szilveszter rektor, Dr. Mátyás Péter főgondnok és Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor

 

.

A gyülekezet ajándéka az úri hímzésű terítő, Koscsó Istvánné munkája

 

.

A résztvevők

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone