Idén 480 éves gyülekezetünk.

Lectori salutem!

Idén 480 éves gyülekezetünk.

Lectori salutem, üdvözlet az olvasónak! Szeretettel köszöntjük a 2018-ban 480 éves sárospataki gyülekezet honlapján!

A sárospataki reformáció éve az 1538. esztendő, amikor a wittenbergi reformációtól áthatott István presbiter pataki plébános (vélhetően Gálszécsi István) itt tevékenykedett. A reformált hitre tért patakiak első istentiszteleti helye a jelenleg római katolikusok által használt Árpád-házi királyok korában épült vártemplom volt. Perényi Péter főispán, koronaőr, erdélyi vajda lelkes támogatója volt a megújult hit követőinek. I. Rákóczi György és felesége Lorántffy Zsuzsanna mesés gazdagságot tudhatott magának, de emlékezetük mégsem vagyonuk miatt maradt fenn, hanem azért, mert működésük alatt a Kollégium a szellemi élet igazi műhelye volt. Hívásukra érkezett városunkba Comenius, és lett a Református Kollégium tanára. A fejedelmi pár példás református kegyességben élt, támogatói voltak az egyházközségnek. Történelmi viharok, puha és kemény diktatúrák, hittestvéreinktől való üldöztetések is következtek ezután. Menekülésre kényszerülten és hányattatások után, de íme, itt vagyunk. Hitünkért üldöztetést is vállaló eleink az eltelt 480 év alatt megértették, a reformáció lényegre redukált keresztyénség. Szabad minden, a Bibliából nem igazolható sallangól. Ezért maradhattunk meg mindez ideig.

2018-ban a 480. évfordulón kívül másik szép kerek évforduló is hálaadásra indít bennünket. Három évszázada lesz annak, hogy az 1531-ben alapított Sárospataki Református Kollégiumnak II. Rákóczi György halálát követően – amikor házastársa, a római katolikus hitre visszatért Bátori Zsófia rendelkezése szerint a Kollégium diákjainak és tanárainak menekülniük kellett –, 1672 és 1716 között Erdély földje, Gyulafehérvár adott otthont, majd hitvallásukhoz ragaszkodó eleinknek 1718-ban – három évszázada tehát – Gyulafehérvárról is távozni kellett, s ekkor Marosvásárhely fogadta be őket. A bujdosó Kollégium a már korábban is működő vásárhelyi református iskolával egyesült, és így létrejött a Marosvásárhelyi Református Kollégium. Az elvakult hit meg akart szüntetni egy jól működő kollégiumot, bujdosásra kényszerítette. Ám íme, kettő lett belőle, mert amikor alkalmas idő adatott, eleink a pataki kollégiumot ismét működtették, ugyanakkor a menekült professzorok által alapított kollégium Marosvásárhelyen is tovább működött.

Isten megtartó kegyelmének nyilvánvaló jele a megmaradásunk. Egyéni életünk vonatkozásában is így van ez. Méltó, hogy közösségi és személyes életünk megmaradása hálaadásra indítson bennünket.

Hálásak vagyunk Istennek, hogy a gyülekezet alapításának 480. évfordulóját szépen megújult templomunkban ünnepelhetjük. A megújult templom fontos és hálára indít Isten iránt, hogy a mi időnkben ez a nagy munka megvalósulhatott. Hálánk egybecseng mindazokéval, akiknek a munkájára a mi szolgálatunk épül. Szívünk nagy vágya, amit Salamon király fogalmazott meg szép templomszentelési imádságában, hogy legyen e hajlék az Úrral való találkozás megszentelt helye, ahol imádságaink meghallgatásra találnak (1Kir 8). Tisztünk mindezen túl építeni Isten lelki templomát is; az ő anyaszentegyházát. Fontosnak tartjuk – erre hívunk mindenkit, aki szereti Krisztus sárospataki reformált egyházát -, munkálja a maga helyén ezt a belső építést, mely a lelkekben zajlik és Isten országát építi. Isten munkája a legszűkebb körben, közvetlen környezetünkben és bennünk kezdődik azzal, hogy tisztázzuk önmagunk előtt Krisztussal való kapcsoltatunk tartalmát. Hozzuk a gyülekezetbe gyermekeinket, unokáinkat  és épüljünk Istennek a gyülekezeti közösségben tapasztalható közelsége által.

a Presbitérium

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone