Gyermektábor 2024

Idén is megszerveztük a szokásos gyülekezeti gyermektábort július 1-5. között. Hatvankét gyermek jelentkezett a táborra óvodás kortól középiskolás korosztályig. Közöttük 15 kárpátaljai fiatalt is vendégül láthattunk. Hálásak vagyunk Istennek azért, mert ilyen nagy érdeklődés övezte. A tábor szervezője és vezetője Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta nagytiszteletű asszony volt most is. A minden részletre kiterjedően kidolgozott programot önkéntes segítőink a csoportfoglalkozások során korosztályonként feldolgozták. A gyermekhét témája ez volt: EmlékeztetŐ. Szójáték,…Tovább

Intézményi vasárnap a Szent Erzsébet Általános Iskolával

Június 9-én az istentisztelet kereszteléssel kezdődött, majd a Szent Erzsébet Általános Iskola diákjai és hittanoktatója szolgálatával gazdagodott az istentisztelet. A gyermekek igeolvasással és énekkel szolgáltak, Márton József hittanoktató pedig imádságot mondott. Köszönjük szolgálatukat. . . . Fénykép: Gombos Levente    

Trianon 104

Június 2-án az istentisztelet után megemlékezést tartottunk a templomkertben lévő trianoni emlékoszlopnál, a gyalázatos Trianoni Békediktátum aláírásának 104. évfordulója alkalmából. Az eseményre az istentiszteleten is történt utalás, a templomkertben Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor mondott beszédet, majd megkoszorúzták az emlékművet és elénekelték a Himnuszt. . . . . .  

Nemzetközi koncert

Nemzetközi koncert volt templomunkban május 31-én. A koncertet a gyülekezet lelkipásztora a 133. Zsoltár olvasásával és köszöntéssel nyitotta meg. A londoni Chorus of Dissent és zenekara Ruth Whitehead vezetésével jött hozzánk. A Sárospataki Református Kollégium Kórusát Bereczki Róbert és Takács Zoltánné karnagy vezette, zongorán kísért Dr. Mellesné Boros Kinga. Tokaj Város Vegyeskarát Pásztor Istvánné kórusvezető dirigálta, zongorán közreműködött Sütő Edit. . . . . . . . .  

Élő Ige egyházunk történetében

A 2024. év egyházunkban az “Élő Ige éve.” Ehhez az országos kezdeményezéshez csatlakoztunk több alkalommal is, amikor szeretetvendégség keretében szakemberek tanítottak bennünket arról, hogy az egyház, a református teológia egyes tudományterületein hogyan jelenik meg az élő ige. Május 12-én Dr. Dienes Dénes, a Sárospataki Református Hittudományi Egyetem egyháztörténet tanára tartott előadást “Élő Ige egyházunk történetében” címmel. . .

Pünkösdi legátusunk volt Hodossy-Takács Sámuel

Hodossy-Takács Sámuel a Debreceni Református Hittudományi Egyetem IV. éves teológus-lelkész szakos hallgatója. A 2023-24-es tanévben egyetemének szeniora, a Hallgatói Önkormányzat elnöke. Református lelkipásztor, egyetemi professzor édesapjával, gimnáziumi tanár édesanyjával, valamint testvéreivel Debrecenben él, de sok szállal kötődik Sárospatakhoz, nagyszülei jelenleg is itt élnek. Teológiai érdeklődése leginkább a biblikus tárgyak, a bibliai kortörténet felé irányul, mely tárgykörrel a kötelező egyetemi kereteken túl is foglalkozik. Tanulmányain, hivatásán kívül életének legmeghatározóbb frontja a…Tovább

Pünkösd

Nem természetes, hogy istentisztelet után az emberek együtt maradnak és nem hazafelé sietnek, ki-ki a maga útján. Ha igényük van arra, hogy együtt maradjanak, abban a Szentlélek munkája látszik. Ő alakítja egymástól eltérő útjainkat eggyé, és formál közösséggé egyébként egymáshoz nem kapcsolódó, nem kötődő embereket. A képen a pünkösdi istentiszteleten részt vett híveink egy csoportja látható, akik miután kijöttek a templomból, beszélgetni kezdtek. Nem a rokoni vér, nem a közös…Tovább

Konfirmáció 2024

Gyülekezetünkben április 28-án, vasárnap volt konfirmáció vasárnapja. Előző este a templomban bűnbánati istentisztelet keretében volt nyilvános vizsgájuk. Külön öröm, hogy négyen felnőttként konfirmáltak. A vizsga után Dr. Mátyás Péter, gyülekezetünk főgondnoka minősítette a konfirmálók hitismeretéről tett tanúbizonyságát. Vasárnap, az ünnepi istentiszteleten az úri szent vacsora sákramentumát is kiszolgáltattuk. Ekkor járultak az úrasztala elé azok, akik most konfirmáltak. Legyen áldás életükön, vezesse őket Isten Szentlelke, hogy gyülekezetünk lelki otthonuk legyen. ….Tovább

Csendes délután

A konfirmációi ünnepély előtti napokban csoportunknak csendes délutánt szerveztünk. Közös éneklés, játék, a felnőtt konfirmandusok egyikének bizonyságtétele és rövid, korosztályhoz szóló igemagyarázat hangzott. Hordozzuk imádságunkban gyülekezetünk fiataljait, hogy a konfirmáció szép kezdete legyen a hit útján való elindulásuknak. . .    

Tetőfelújítás

A Rákóczi-ház több funkciós ingatlana egyházközségünknek. Az energiaválság óta fűtésidényben bibliaórákat, imaórákat, nőszövetségi összejöveteleket, férfi bibliaórákat, esti istentiszteleteket, ifjúsági bibliaórákat, gyermek-istentiszteleteket tartunk nagytermében, ahol cserépkályhával tudunk fűteni. Nyáron a gyermektáborok egyik rétegcsoportját foglalkoztatjuk ott. Nagytermében ezeken kívül II. Rákóczi Ferenc munkásságát interaktív kiállítás mutatja be az érdeklődőknek. Korábban felújított Rákóczi út felőli helyiségeiben jelenleg a beosztott lelkész lakik, azelőtt vendégszobaként működött egyházi vendégek elszállásolására. Utcai és udvari homlokzata az elmúlt…Tovább

Idősek között végzett szolgálat

Minden hónap harmadik hetében istentiszteleti közösségben lehetnek együtt az Idősek Otthona lakói. Az alkalmakon lehetőség nyílik arra, hogy a jelenlévők közösségben éljék meg hitüket, amire igényük is van a bentlakóknak. Az istentiszteleteken népes gyülekezet hallgatja az igét, akik szívből és örömmel éneklik szeretett zsoltáraikat, dicséreteiket. A bentlakók azért is hálásak, hogy az otthonban is van lehetőségük úrvacsorai közösség megélésére, amelyek az egyházi év üdvtörténeti ünnepeihez kapcsolódóan megerősítik hitüket és egy…Tovább

Kiállítás

A Sárospataki Református Hittudományi Egyetem és a Sárospataki Református Egyházközség hívja és várja az érdeklődőket a „Mosolygó mákvirágok, illatos tulipánok – A révkomáromi festő-asztalosok templomi munkái” címmel, Ament Éva bútorfestő népi iparművész és tanítványai alkotásaiból rendezett kiállítás megtekintésére. A megnyitó 2024. március 24-én, a virágvasárnapi istentiszteletet követően volt. A kiállítás megtekinthető az istentiszteleteket követően és a templom nyitvatartási idejében. Ezektől eltérő időpontot munkanapokon a lelkészi hivatalban (Kossuth Lajos út 18.)…Tovább