Régi fényképek

Egyházi élet régen

Mottó: Amilyen erős a gyökér, olyan erős a fa.

.

Szeretnénk honlapunkon további régi, az egyházközség életével foglalkozó fényképeket közzétenni. Ezúton kérjük, hogy akinek van birtokában olyan fénykép, amely gyülekezeti ünnepséget, eseményt, régebben élt sárospataki kötődésű egyházi személyeket (lelkészeket, presbitereket, gyülekezeti tisztségviselőket, tanárokat stb.) , csoportképet, tablóképet, épületet ábrázol, juttassa el szkennelve hozzánk, vagy ha erre nincs lehetősége, hozza be hivatalunkba, ahol néhány perc alatt digitalizáljuk, s az eredeti képet visszaadjuk. Lényeges, hogy a rendelkezésünkre bocsátott képekről kapjunk kellő információt, hogy a kép milyen eseményt vagy kit, mikor ábrázol.

Lehet, hogy a szekrényfiókokban rejtőzködő képeknek nem tulajdonít nagy jelentőséget, hiszen valahányszor kinyitja a fiókot és rájuk pillant, tudja, hogy mit ábrázol, hiszen ezerszer látta, szülőktől, nagyszülőktől pedig hallotta a hozzájuk fűződő történetet. Mindezt azonban nem mindenki tudja. Segítsen abban, hogy közkinccsé váljon. A későbben születettek önazonossága, személyisége fejlődését segítheti vele.

Ha az itt közölt képeket végignézte, pillantson bele egyházközségünk néhány jelenkori epizódjába is, lépjen vissza és kattintson a “Média” fő menüpontra.

.

A templombelső

Templombelső az 1800-as évek végéről – 1900-as évek elejéről

hamis_messias

Egy 1774-ben Hollandiában megjelent újság gyülekezetünk életének egy különös eseményéről tudósít

A cikk szerit 1774-ben Patakon volt valaki, aki magáról azt mondta, hogy ő a messiás. Ennek jeleként az emberek szeme láttára a vizet borrá változtatta. Azután 300 guldent elfogadott egy özvegytől, állítólag a szegényeknek, de a pénzzel együtt eltűnt.

Énekkar_1901

Az egyházközség énekkara 1901-ben. Hátsó, álló sor: Magyar Dániel, Rozgonyi György, Bálint József, Kiss János, Gere János, Tusai István Második álló sor: Koch János, Gergely János, Farkas Ferenc, Varga István, .. (?) János, Vida József, Jánosi Ferenc, Szabó Imre Ülő sor: Kardos János, Kocsis Dániel, Csizmár János, Bálint Dezső ref. lelkész Elnök, Hodossy Béla tan. képezdei zenetanár karnagy, Csapó (?) Elek, Szabó András, Farkas Lajos

.

Nagy harang

A Rákóczi harang felszentelése 1923-ban

Ha ide kattint, láthatja a fénykép hátulján lévő írást

DSC02437

Konfirmációi emléklap 1924-ből

.

Hodossy_Jolán_emléklap

Hodossy Jolán konfirmációi emléklapja 1913-ból

.

Horthy Miklós látogatása a templomban vitézi avatás alkalmából (1928)

.

Darányi Lajos nőegylet 1935

A Nőegylet tagjai Darányi Lajos lelkipásztorral 1935-ben

.

Nőegylet 1936 1

A gyülekezet egy csoportja 1936-ban

.

Parókia kerítés építése (1949)

.

Halottas menet Héce (Dobó F. u.)

.

A Sztárai Mihály Cserkészcsapat csoportja (30-as évek)

.

.

Ügyintézés a Lelkészi Hivatalban (1950). Balra Dr. Telegdi Imre segédlelkész

.

Balogh János harangozó (1950) a cipőjét javítja

.

A harangozói szolgálati lakás (1950)

.

4

1951. május 13. pünkösd: a sárospataki parókia virágos kertjében. Középen Darányi Lajoska és Darányi Iluka, jobb szélén Király Éva, bal szélen Kontra Mária gimnazista lányok pünkösdi mendikáns státuszban.

Az egyházkerület püspökválasztó közgyűléséről szóló beszámoló

Gyerek istentisztelet háznál mindig máshol

Gyermekistentisztelet résztvevői háznál. Mindig máshol.

.

Házi gyermek istentisztelet 1950-51

Házi gyermekistentisztelet résztvevői 1950-1951 táján

.

Házi istentisztelet Csoma Andráséknál Árpádút

Házi gyermekistentisztelet résztvevői Csoma Andráséknál az Árpád úton

.

Házi istentisztelet Csoma Andráséknál Árpád út

Házi gyermekistentisztelet résztvevői Csoma Andráséknál az Árpád úton

.

Konfirmáció 1953

Konfirmandusok 1953-1954 körül

.

Konfirmáció 1954

Konfirmáló leányok 1953-1954 körül

.

3

Darányi Lajos és felesége püspöki beiktatása napján Miskolcon.

.

1

Darányi Lajos püspöki beiktatása. Miskolc 1957. november 9. Háta mögött Ráski Sándor

.

3

Fiatal lelkészek felszentelése és megáldása. Benkő György esperes (abaúji) Szikszó, Benke Kálmán zempléni esperes Ond. Komjáthy Aladár egervölgyi esperes, Darányi Lajos püspök Miskolc, 1957.

.

Konfirmáció 1958

Konfirmáció 1958-ban.

Darányi Lajos: Jöjjetek című füzete

5

A Zempléni Egyházmegye fennállása 400. évfordulója alkalmából szervezett közgyűlés résztvevői (1959)

Az előző kép hátoldalán lévő felirat.

Konfirmáció 1960

Konfirmált fiatalok 1960-ban

.

7

Jobbról Dr. Bánya Lajos, Eötvös Károly, Király Zoltán. Felsőregmeci lelkészbeiktatás 1960. július 10.

A beiktatási kép hátulján lévő szöveg.

9

Presbiterválasztáskor 1962-ben

.

11

A képen Kocsis János, Dr. Bánya Lajos, Baksy István főgondnok, Eötvös Károly

.

Darányi Lajos (1905-1971) lelkipásztor, püspök (Olajfestmény alapján)

.

Darányi Lajos és felesége (1961. április)

.

Darányi Lajos püspök és családja 1962. június 24-én

.

konfirmációi emléklap

Konfirmációi emléklap

.

4

Konfirmációi emléklap

.

Konfirmációi emléklap 1957-ből

.

Szekéren hozzák a Rákóczi harangot (1951)

.

A Rákóczi harang (1951)

.

.

.

.

Gyülekezeti kirándulás Kassára. A kép útközben, Nagykaposon készült (1968).

Gyülekezeti kirándulás Kassára. A kép útközben, Nagykaposon készült (1968).

.

1.1

A Kassára utazó gyülekezeti csoport (1968)

.

1.3

A kassai templom előtt gyülekezetünk kirándulócsoportja (1968) .

.

9.1

Parókia udvar, köszöntés

.

Darányi Lajos püsüök úr temetése

Darányi Lajos temetése a parókia udvarról. Kocsis János lelkipásztor és Baksy János

.

Darányi Lajos ravatala a templomban (1971). Az úrasztalánál az igehirdető Ráski Sándor. Alsó kép (balról jobbra): Ráski Sándor püspök, Dr. Bartha Tibor püspök, Kocsis János

.

Darányi Lajos temetése 2

Darányi Lajos lelkipásztor-püspök koporsóját viszik a Lorántffy Zsuzsanna utcában (1971)

.

.

6

Iskolakert, 50-es évek. „A Pap is ember!” Lelkész továbbképző tanfolyam folyt az iskolakerti tornacsarnokban. Ennek szünetében a lelkészek egymást szórakoztatták. A képen Bárány István sárospataki és Király Zoltán bodroghalászi lelkipásztorok, vicceket mesélnek, háttérben Farkas Zoltán sátoraljaújhelyi, Zergi Gábor mádi, Pálóczi László legyesbényei lelkipásztorok láthatók. (Ezeket a továbbképzőket az Állami Egyházügyi Hivatal szervezte. Arról hallgattak előadást, hogy mit vár el a kommunista hatalom a lelkészektől.)

.

Presbitérium_1955

A Presbitérium 1955-ben – Hátsó sor balról: Zsoldos György, Tóth Ferenc, Oláh Ferenc, Batta Dániel, Erdélyi József, Kézy Ferenc, Kozma Ferenc, Pogány Ferenc, Karajz Kálmán, Berey András, Sárosi József, Kajati Béla, Halász András, Sipos Gusztáv, Tóthbegyi István, Sipos Károly, Kállay Sándor – Középső sor balról: Jakab Sándor, Dr. Berkesi András, Danyi József, Eötvös Jenő, Dióssy Ferenc, Tóth Sándor, id. Román János, Csikó Mihály, Hajdu József, Karajz György, Szabó Ferenc, Czegle Imre, Sarkadi József, Lipcsey Ferenc, Bilkay Gábor, Bartus János, Egyed János, Tóth József, Nagy Sándor – Első sor balról: Bojtor István, Magó Ferenc, Molnár János, Tóth István, Dr. Bánya Lajos, Dr. Abaházy István, Jancsó Sándor, Dr. Gulyás József főgondnok, Darányi Lajos lelkipásztor, Harsányi Gyula, Dr. Trócsányi József, Daróczi Pál, Hazay B., Dr. Magda S., Asztalos Zoltán

16

Darányi Lajos beiktatja a gyülekezet főgondnokát (évszám, személy?)

.

11

Parókia udvaron. Első sor: balról jobbra id Egyed János, Kocsis János, Kállai Sándor gondnok, Molnár Pál építési felügyelő. Második sor: jobbról- balra: Halász István, Halász Lajos, ifj. Halász Lajos, Móré Pál helyettes főgondnok, Molnár Miklós harangozó, Dr. Csontos Ernő, Bálint János

.

A parókia udvaron (1963). Korsós István segédlelkész, Mózes Árpád, Sárosi József, Baksy István, Szabó Ferenc, Balogh János ny. harangozó, ifj. Darányi Lajos, Molnár Miklós harangozó, Kocsis János lelkipásztor

.

17

A templombelső

.

18

Lelkészértekezlet (évszám?)

.

19

Gyülekezeti kirándulás (évszám?)

.

20

Gyülekezeti kirándulás (évszám, személyek?)

.

3

A gyülekezet egy csoportja Bárány István esperessel

.

12

Konfirmáció, 1971

Az előző kép hátlapján lévő szöveget itt olvashatja.

14

Presbiterek konfirmáló fiai

.

7

Presbiteri konferencia résztvevői (évszám?)

.

21

Konfirmáció 1979

.

Konfirmáció (70-es évek második fele?)

.

2

Lelkészértekezlet Sárospatakon 1979-ben. Elől Kürti László püspök Dr. Újszászy Kálmán főgondnok. Hátuk mögött Farkas Zoltán sátoraljaújhelyi lelkipásztor.

.

6

Bárány István temetése a tokaji templomban

.

Czinke Zoltán lelkipásztor beiktatási meghívójának címlapja

.

 

A

Czinke Zoltán beiktatási meghívójának belső oldala

.

Czinke Zoltán esperes

Czinke Zoltán esperes, sárospataki lelkipásztor

.

Konfirmáció 1983

Konfirmáció 1982-ben

.

.

Templom felújítás a nyolcvanas években

.

.

10

Debreceni Fúvósötös 1982-ben, a templom építésének 200. évfordulójára rendezett díszhangversenyen

.

15

Kocsis János (1908-1982) lelkipásztor és felesége, Sörösi Ilona (1902-1995)

.

Presbitérium_1982

A Presbitérium 1982-ben.

.

1

2003. július: gyülekezeti kirándulás a szarvasi arborétumban. Dr. Kelsánszky Györgyné, Dr. Puskás János és felesége, id. Virágh Sándor és felesége, Végardai Piroska, Újlaki Csabáné, Győri Gézáné.

.

2

Gyülekezeti kiránduláson résztvevők egy csoportja (Hely, év ?)

.

23

Gyülekezeti kirándulás (személyek? évszám?)

.

Áprily ünnepségen (balról) Dr. Komáromy Sándor, (elől) Dr. Újszászy Kálmán, Dr. Czine Mihály

.

A Presbitérium 1994-ben

.

.

2

Az énekkar szolgálata Bodroghalászban, a templom felújításakor (2000)

.

Konfirmációs csoportkép 2004

.

Presbitérium 2005

.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone