Testvérgyülekezetünk

2016. áprilisában a Marosvásárhely-Vártemplomi Református Egyházközség meghívására gyülekezetünk gondnokai házastársaikkal és a lelkészházaspár Marosvásárhelyre utazott. A két gyülekezet vezetői számba vették azokat a múltbeli és jelen korunkban élő közös értékeket, amelyek a két közösséget összekötik egymással. Közös szándék fogalmazódott meg arra nézve, hogy testvérgyülekezeti kapcsolatra lépjenek egymással, amiről alapító okirat íródott, s mindkét presbitérium elfogadott.

Figyelembe vették az alábbi szempontokat:

Működő testvérgyülekezeti kapcsolata a Marosvásárhely-Vártemplomi Református Egyházközségnek az Anyaországban nincs, miként a Sárospataki Református Egyházközségnek sincs Erdélyben.

Az irat aláírói megemlékeztek arról, hogy a testvérkapcsolatnak a hitvallásos és nemzeti összetartozandóságon kívül a közös történelmi szálak is alapul szolgálnak. Isten iránti hálaadással idézték fel, hogy az 1531-ben alapított Sárospataki Református Kollégiumnak II. Rákóczi György halálát követően – amikor házastársa, a római katolikus hitre visszatért Bátori Zsófia rendelkezése szerint a Kollégium diákjainak és tanárainak menekülniük kellett –, 1672 és 1716 között Erdély földje, Gyulafehérvár adott otthont. Hitvallásukhoz ragaszkodó eleinknek 1718-ban Gyulafehérvárról is távozni kellett, s ekkor Marosvásárhely fogadta be őket. A bujdosó Kollégium a már korábban is működő vásárhelyi református iskolával egyesült, és így létrejött a Marosvásárhelyi Református Kollégium.

Ezeket emlékezetbe idézve kifejezték hódolatukat Isten hatalma előtt, akinek a nehéz történelmi sorsfordulók közepette – régen és ma – hatalmában van az övéi javára fordítani még a sorsunkat meghatározó rosszat is.

Az együttműködés területén figyelembe vették a reformáció közeli félévezredes évfordulóját és azt, hogy a Kollégium három évszázaddal ezelőtti sorsa alkalmas keretet kínál a közös értékek számbavételére, közös rendezvények, találkozások szervezésére, a testvérgyülekezeti kapcsolat elindítására.

Első sorban gyülekezeti szinten kívánják elindítani a testvérgyülekezeti kapcsolatot. Szeretnék kihasználni a mindkét közösségben működő rétegcsoportok, családok találkozásának és együttműködésének lehetőségeit.

A menekülő, illetve befogadott Kollégium sajátos módon formálta a két város szellemi életét, kisugárzása az egész nemzetre, sőt annak határain túlra is kiterjedt, ezért a jövendőben intézményi szintre is ki kívánják terjeszteni kapcsolatukat.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone