Testvérgyülekezeteink

   2016. áprilisában a Marosvásárhely-Vártemplomi Református Egyházközség meghívására gyülekezetünk gondnokai házastársaikkal és a lelkészházaspár Marosvásárhelyre utazott. A két gyülekezet vezetői számba vették azokat a múltbeli és jelen korunkban élő közös értékeket, amelyek a két közösséget összekötik egymással. Közös szándék fogalmazódott meg arra nézve, hogy testvérgyülekezeti kapcsolatra lépjenek egymással, amiről alapító okirat íródott, s mindkét presbitérium elfogadott.

Figyelembe vették az alábbi szempontokat:

Működő testvérgyülekezeti kapcsolata a Marosvásárhely-Vártemplomi Református Egyházközségnek az Anyaországban nincs, miként a Sárospataki Református Egyházközségnek sem volt Erdélyben a testvérkapcsolat alakulásakor.

Az irat aláírói megemlékeztek arról, hogy a testvérkapcsolatnak a hitvallásos és nemzeti összetartozandóságon kívül a közös történelmi szálak is alapul szolgálnak. Isten iránti hálaadással idézték fel, hogy az 1531-ben alapított Sárospataki Református Kollégiumnak II. Rákóczi György halálát követően – amikor házastársa, a római katolikus hitre visszatért Bátori Zsófia rendelkezése szerint a Kollégium diákjainak és tanárainak menekülniük kellett –, 1672 és 1716 között Erdély földje, Gyulafehérvár adott otthont. Hitvallásukhoz ragaszkodó eleinknek 1718-ban Gyulafehérvárról is távozni kellett, s ekkor Marosvásárhely fogadta be őket. A bujdosó Kollégium a már korábban is működő vásárhelyi református iskolával egyesült, és így létrejött a Marosvásárhelyi Református Kollégium.

Ezeket emlékezetbe idézve kifejezték hódolatukat Isten hatalma előtt, akinek a nehéz történelmi sorsfordulók közepette – régen és ma – hatalmában van az övéi javára fordítani még a sorsunkat meghatározó rosszat is.

   Időközben, a reformáció 500. évében ugyancsak testvérgyülekezeti kapcsolat szerveződött a Kassai Református Egyházközséggel. A Rákócziak révén olyan becses történelmi múltbéli kötelék köti össze a két közösséget, mely kellő okot ad az Isten előtti meghódolásra. Az ellenreformáció következtében menekülésre kényszerült bujdosó kollégium menekülésének egyik jelentős állomása Kassa volt. Az ottani református közösség segítő kezet nyújtott a menekülőknek. A 2017-ben szerveződött testvérkapcsolat alakulásakor imádkozó kezünk ért össze, amikor mindkét közösség presbitériuma kinyilvánította közeledési szándékát, s ezt alapító okiratba foglalva elfogadott.

   A reformáció félévezredik évében alakult a szatmárnémeti hívekkel hivatalos szintre emelkedett testvérkapcsolat. A rendszerváltás után a sárospataki és a szatmárnémeti gyülekezet énekara között szoros kapcsolat alakult ki, ami mostanra testvérgyülekezeti kapcsolattá alakult.

   Erdély, Partium és a Felvidék számunkra olyan összetartozandóságot jelent, melynek a pataki reformátussággal múltbéli gyökerei vannak, melyeket a mi időnkben ápolni méltó, de reménységünk van arra nézve, hogy összetartozandóságunk eddigi megjelenési formái végső kiteljesedést nyernek majd Isten trónusa előtt, ahol közös hitvallásunk egy nagy Istent magasztaló himnusszá szélesedik.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someone