Istentisztelet a Mudrányban

Amint azt korábban több csatornán át hirdettük, a templom felújítása miatt a vasárnap délelőtti istentiszteleteket a Mudrány étteremben tartjuk. A május 21-én tartott istentiszteletről a Zemplén Televízió is hírt adott, aminek közreadásához szíves hozzájárulását adta, s ezt ezúton is köszönjük. A híradást az alábbi linkre kattintva nyithatja meg. Hir7Sp170524_reformatus_istentisztelet_a_mudranyban

Templom felújítás

Szépen halad a templom felújítása. A toronysüveg már szinte készen van, a templom északi falát beállványozták. Május 15-én kiürítettük a templomot és átadtuk a felújítást végző szakembereknek. A belső felújítás ideje alatt a délelőtti istentiszteleteket a Mudrány étteremben tartjuk, az esküvőket pedig a Rákóczi-várban. A Lorántffy utcai kerítés szakaszt a Lelkészi Hivatal bejáratáig már korábban lebontották, elkezdődött az új, eredetivel megegyező kivitelű kerítés alapjának építése. Május 17-én felhelyezték a gömböt…Tovább

Előadás Arany Jánosról

A reformáció emlékévéhez kötődő gyülekezeti délutánok keretében megemlékeztünk Arany János születésének 200. évfordulójáról is. Arany János az egyetemes magyar kultúra kiemelkedő alakja, de nekünk az is fontos, hogy hitét gyakorló református ember volt. Ravasz László „a legnagyobb magyar lángelmének” nevezte. Méltán. A róla szóló előadás április 30-án. Darvasi Zoltán, a nagyszalontai Arany János Múzeum igazgatója tartotta ezzel a címmel: “Arany János, a református költő.”

Édesanyák köszöntése

A szokotthoz képest most kivételesen egy héttel korábban, április 30-án volt a Kisrefi intézményi vasárnapja. Hagyományosan Anyák napján szokták köszönteni templomunkban az édesanyákat, most erre sajnálatos időpont ütközés miatt április 30-án került sor. Az istentisztelet elején az iskola kórusa énekelt, igét hirdetett Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor. Ezután a gyermekek mondták el énekszóban és versben köszöntésüket az édesanyáknak és a nagymamáknak.        

Elkezdődött

Elkezdődött a templom renoválása. A toronysüveg lemezborítását eltávolítják, s új, időtálló vörösréz borítással látják el. Aki velünk együtt tud örülni ennek a most elkezdődött folyamatnak, szeretettel biztatjuk, adjon hálát Istennek velünk együtt, hogy sor kerülhet templomunk felújítására. A munkálatok elindulásáról a Zemplén Televízió is hírt adott. Az alábbi linken a híradást megnézheti, illetve, ha csak a templommal kapcsolatos hírt szeretné látni, állítsa a képalján lévő, műsoridőt jelző szalagot 5:31-re. (Fénykép:…Tovább

Húsvéti legátusunk volt

A húsvéti ünnepkörben gyülekezetünk legátusa volt Soós Zsolt, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia ötödéves hallgatója. A jelenlegi határokon túlról, Kárpátaljáról, szülőfalujából Szalókáról érkezett Patakra. Általános iskolai tanulmányait az ott működő magyar nyelvű iskolában végezte, majd a középiskolai éveket a Nagydobronyi Református Líceum falai között töltötte. A Szalókai Református Egyházközségben 2010-ben konfirmált. Isten végtelen szereteteként értelmezi, hogy 2012 óta a Sárospataki Református Teológiai Akadémia lelkész szakirányú képzésén folytathat tanulmányokat, és intézményünk…Tovább

Alapkőletételi okmány

Régészeti feltárási munkák, a tervezői munkák és ezt követően igen hosszadalmas, sokak számára érthetetlen várakozás után elkezdődik a templom teljes külső és belső felújítása. A munka Magyarország Kormánya és a Tiszáninneni Református Egyházkerület támogatásával, valamint a hívek adakozásával válik lehetővé. Amikor 2017. április 18-án az ezzel kapcsolatos szerződés aláírása is megtörtént, ténylegesen kezdetét veszi a mostanra ugyancsak esedékes és rég várt felújítás. A húsvét vasárnapi istentiszteleten az úrvacsoraosztás után Dr….Tovább

Luther est

Luther estet tartottunk április 10-én gyülekezeti termünkben a helyi evangélikusok és gyülekezeti tagjaink közösségében. A Magyarországi Evangélikus Egyház Gyülekezeti Missziói Osztályának munkatársai Luther Márton önéletrajzi vonatkozású írásaiból válogattak össze egy gazdag csokrot, mely szépen összefoglalta, bemutatta a nagy reformátor életének főbb állomásait és eseményeit. Az együttlét közös zsoltárénekléssel és imádsággal kezdődött. Dr. Fodor Ferenc a Róma 1,16-17. verseit olvasta fel, ezzel köszöntötte a jelenlévőket. Utalt rá, hogy a templomunk szószéke…Tovább

Gyülekezeti délután a film teológiai értelmezéséről

Április 9-én gyülekezeti délutánon Dr. Rácsok Gabriella, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia tanára, az intézmény rektorhelyettese tartott előadást “A teológia és a film találkozása” címmel. A film is kommunikál, az ige továbbadásával a teológia fő tevékenysége is ez. Mindkettő más-más módon teszi, s látni kell, hogy e két kifejezésforma találkozásakor nekünk, akik az igét hallgatjuk, hogyan gondolkodjunk.

A Vay Miklós Református Szakképző Iskola intézményi vasárnapja volt

Április 2-án gyülekezetünkben a délelőtti istentiszteleten intézményi vasárnap volt. Ezúttal a Vay Miklós Református Szakképző Iskola szervezésében mondták el bizonyságtételüket tanárok és a diákok énekszóban és versben. Iskolaidőben havonta általában a hónap első vasárnapján valamely sárospataki református oktatási intézmény diákjai és tanárai közreműködésével zajlik az istentisztelet. A gyülekezet szívesen és szeretettel fogadja szolgálatukat. Bízunk benne, hogy intézményeink felekezeti arculatának formálódását is szolgálja a gyülekezettel való találkozás.

Gyülekezeti délután a református kegyességről

Gyülekezetünkben vendég igehirdető szolgált március 26-án. Dr. Juhász Tamás, a Kolozsvári Református Teológia nyugalmazott tanára hirdette az igét. Az igehirdetést meghallgathatja az “Igehirdetések” menüpontban. Az elmúlt hónapokban konfirmációra készült Borbély Péter, aki heti rendszerességgel részesült a tanításban, megismerte hitünk legalapvetőbb igazságait. Ünnepélyes hitvallás és fogadalomtételére az istentiszteleten került sor, s ekkor kaptt felhatalmazást az úri szent vacsora vételére. Gyülekezetünk rendje szerint erre a húsvéti ünnepkörben kerül sor. Ezúton is biztatjuk…Tovább

Intézményi vasárnap volt március 19-én

A március 19-én tartott istentiszteleten, intézményi vasárnapon Fejér Zoltán vallástanár-lelkész hirdette az igét, a gimnázium diákjai pedig a zene nyelvén fogalmazták meg bizonyságtételüket. Mindig kivételes öröm, ha a református intézmények diákjai gyülekezetünkben vannak, látjuk, halljuk őket. A prédikáció meghallgatható az “Igehirdetések” menüpont alatt. Biztatjuk honlapunk olvasóit, irányítsanak gyermekeket intézményeinkbe. A református iskolák tanulmányi szempontból igényesek, magas szellemiséget képviselnek. Ezen kívül segítenek a családoknak a gyermekek keresztelésekor a gyermek keresztyén hitben…Tovább