Cserkészeink életéből

A sárospataki cserkészek is elkezdték a 2019. évet Bízva az Úr kegyelmében újabb év indult el a Sárospataki 763. sz. Sztárai Mihály cserkészcsapat életében. Mivel is kezdheti a januárt egy cserkészcsapat, (ha a körülmények engedik), mint szánkózással. A helyszín is adott volt, a Várkert. A fagypont alatti hőmérséklet csak síkosabbá tette a szánkókat. Lehetőség volt minden kombináció kipróbálására: egyes, kettes szánkó, lábbal előre, lábbal hátra, csúszka és természetesen eszköz nélkül…Tovább

Újévi köszöntés

Az esztendő első istentisztelete után került sor a Lorántffy teremben  hagyományos újévi köszöntésre népes közönség jelenlétében. A jelenlévők pogácsát fogyasztottak, koccintottak, boldog újesztendőt kívántak egymásnak. Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor megemlékezett az óév fontosabb eseményeiről, köszöntet mondva a gyülekezet gondnokainak, presbitereinek, a gyülekezet alkalmazásában lévő munkatársai szolgálatáért, a gyermekistentiszteleti és ifjúsági munkában végzett szép önkéntes helytállásért, az adminisztrációban, valamint a az épületek és a temető rendjében tevékenykedő munkatársaknak. Kérte, hogy a…Tovább

Rászorulók ebédeltetése a piactéren

. A Sárospataki Református Egyházközség Missziói Bizottságának egyik tagja – Kövér Zsolt – vetette föl korábban, hogy lehetőségeink szerint fel kellene vállalni a városban élő rászorulók és hajléktalanok sorsát oly módon, hogy a téli hónapokban meleg ételt juttathatnánk nekik. Az Egyházközség, később külön a Presbitérium, majd a Missziói Bizottság, a Sárospataki Református Egyházért Alapítvány és a Sárospataki Református Teológiai Akadémia ajánlott fel egy-egy ebédet, amit szombatonként délben a piactéren osztottunk…Tovább

Legátusunk volt a karácsonyi ünnepkörben

. A karácsonyi ünnepkörben gyülekezetünkben a Sárospataki Református Teológiai Akadémia negyedéves hallgatója, Brunclik Gergely volt. Gyerekkora óta hallgatta a hittanórákon és az istentiszteleteken Isten igéjét, s ez nem maradt az életében nyomtalanul. Édesapja halála megrázta, ekkor elsodródott a hit iránti érdeklődéstől. Számítástechnikai-programozó és logisztikai ügyintéző végzettséget szerzett, s emellett a Nyíregyházi Mandala Dalszínház oszlopos tagja volt, mint énekes-színész. Később a Tiszaújvárosi JABIL multinacionális cég alkalmazottjaként, rendszer-technikus műszakvezetőiként dolgozott. Isten gondviselése…Tovább

Karácsonyi köszöntés

A szentesti gyermekkarácsonyi istentisztelet után a gyülekezet egy csoportja énekkel magasztalta Istent a parókia előtt. Dr. Mátyás Péter főgondnok ünnepi köszöntőt mondott. A lelkészcsalád süteménnyel kínálta a résztvevőket. .

Gyermekkarácsonyi ünnepély

Szenteste délutánján templomunkban gyermekkarácsonyi ünnepély volt, melyen a gyermekek Jézus életét mutatták be énekszóval és verssel. Nem csupán a karácsonyi Jézust ismerhettük meg, hanem az Idvezítőt, aki értünk szenvedett, meghalt, feltámadott, mennybe ment és Szentlelkét kitöltötte. Fontos, hogy a már megszületett Jézusban meglássuk Isten Fiát, aki utat készített nekünk az üdvösségre. A gyermekek bizonyságtétele után Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta nagytiszteletű asszony a János 1,9 verse alapján hirdette az igét….Tovább

Kántálás

Gyülekezetünk gyermekekből és felnőttekből álló csoportja kántálást szervezett. Összességében mostanra mintegy hatvan családot és egyedül álló embert kerestünk fel. Ebben az évben erdélyi kántáló éneket, ünnepi köszöntőt adtunk elő, amely Jézus működését üdvtörténeti összefüggésben mutatta be, születésétől kereszthalálán és feltámadásán, mennybe menetelén át a Szentlélek kitöltetéséig. Jézus számunkra nem csupán karácsonyi kisgyermek, hanem üdvösségünk szerzője, aki váltsághalála és feltámadása, mennybemenetele és Lelkének kitöltetése által vezet a megszentelődés útján. Az erdélyi…Tovább

A reformáció sárospataki kezdetei

Advent első vasárnapján a délelőtti istentisztelet után a “Soli Deo Gloria – A magyar reformáció öt évszázada” című, a Külgazdasági és Külügyminisztérium munkatársai által készített vándorkiállítás megnyitásával az érdeklődők megismerhették vagy átismételhették azokat a folyamatokat, amelyek révén a reformáció eljutott hazánkba. Délután szeretetvendégség keretében népes érdeklődő közönség előtt Dr. Dienes Dénes, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia egyháztörténet tanára előadást tartott a sárospataki reformáció kezdeteiről. A jelenlévők megismerték azokat a pataki…Tovább

Soli Deo Gloria reformációi kiállítás

2017-ben a Külgazdasági és Külügyminisztérium a reformáció emlékére “Soli Deo Gloria – A magyar reformáció öt évszázada” címmel vándorkiállítást szervezett. Az anyagot több európai nyelvre lefordították, de készült koreai nyelvű fordítás is. A világ számos országában rengeteg helyszínen bemutatták. A magyar reformáció útját jól áttekinthetően és tartalmasan bemutató anyagot Bába Ágota irányítása mellett készítették a minisztérium munkatársai. Advent első vasárnapján, az úrvacsorai istentisztelet után a templom karzati galériáján a sárospataki…Tovább

Balogh Milán lelkészszentelése

November 17-én a miskolci Deszkatemplomban volt a Tiszáninneni Református Egyházkerület közgyűlése és az ezt követő lelkészszentelés, amikor Balogh Milánt, gyülekezetünk segédlelkészét fölszentelték. A lelkész életében ez jelentős mérföldkő. Örülünk, hogy e mérföldkő mellett együtt haladhattunk el. A fölszentelést követően rövidesen megkapja beosztott lelkészi kinevezését. . . .

Berde Mária és Berde Amál kiállítása

Erdély a szellemi élet, az igaz, a jó és a szép hármas egységében megjelenő, egyetemesre mindig nyitni képes magyar művészet igazi kincsesbányája. Idén egy alkalommal már helyet adott a templomi galéria egy igen tartalmas kiállításnak, amikor kolozsvári László Miklós művészi képei előtt állhattunk meg, melyeket a Házsongárdi temető jeles személyiségei nyughelyéről vagy a sírkert építészeti szempontból kiemelkedő síremlékeiről készített. A Berde Mária írónő és Berde Amál festőművész munkásságát bemutató, “Tehetségük…Tovább

Intézményi vasárnap

Iskolaidőben havonta egy alkalommal gyülekezetünkben intézményi vasárnap van, amikor valamely pataki egyházi intézmény az istentiszteletet énekszóval vagy verssel gazdagítja. November 11-én a Sárospataki Református Kollégium kórusa énekelt Bereczki Róbert karnagy vezetésével. Az igehirdetést Fejér Zoltán vallástanár végezte. . . .