Képek a felújításról

. . . . .

Imahét 2018

Idén is megrendeztük a városban élő történelmi keresztyén felekezetek részvételével az egyetemes imahetet. A református templom felújítási munkái miatt ezúttal istentiszteleti helyszínt nem tudtunk biztosítani, de közösségünk részvétele az egyes istentiszteleti alkalmakon lelkes volt és népes. A keresztyén egység útjainak keresésére nézve a Bibliában kikerülhetetlen teológiai szempontok fogalmazódnak meg. A korunkban zajló világjelenségek pedig kívülről adnak késztetést arra, hogy közös keresztyén értékeink megfogalmazásáról ne feledkezzünk el. Az alábbi képek a…Tovább

Presbiteri csendeshétvége

A presbitérium egy húszfős csoportjával csendeshétvégén voltunk január 12-14. között Felvidéken a Deregnyői Tanulmányi Központban. Három súlyponti kérdéssel foglalkoztunk. “A presbiter és Jézus” témát a Nikodémusról szóló bibliai híradás alapján tárgyaltuk. Megvizsgáltuk, hogyan változtatta át életét a Jézussal való találkozás és hogyan nyilvánult ez meg a későbbi cselekedeteiben: amikor a Nagytanácsban Jézus elítélését kifogásolta, majd amikor Jézus temetésekor Arimátiai Józseffel együtt ismét előlépett. A második témakör “A gyülekezet küldetése –…Tovább

Képekben a templomról röviden

. .

Újévi köszöntés

Az esztendő első napján a Mudrány étteremben tartott istentisztelet után a résztvevők közül szép számmal nem siettek haza, hanem átmentek a Lorántffy teremben megrendezett újévi köszöntőre. Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor és Dr. Mátyás Péter főgondnok köszöntötte a jelenlévőket. Apróságok is voltak az egybegyűltek között. Örömükre megbontottuk az adventi időszakban a templomunkat ábrázoló, mézeskalácsból készült maketett. A felnőttek is megkóstolhatták a finomságot. . ..

Templom felújítás az esztendő végén

Az információ áramlás legkülönbözőbb csatornáin keresztül érzékelhető, hogy milyen sok ember kíséri figyelemmel a templom felújítását. Olyanok is, akik nem Sárospatakon laknak, de valamiképpen kötődnek a gyülekezethez. Irántuk való megbecsülés okán is közlünk néhány újabb fényképet a munkálatok jelenlegi állásáról. Az ünnepek előtt elkészült a Lelkészi Hivatal Lorántffy út felőli bejárata mentén a térburkolat. A felújítást a sárospataki székhelyű ÉPSZER vállalat végzi. Laikusként is úgy látjuk, odafigyeléssel, magas szakmai igényességgel….Tovább

Gyermekkarácsony

December 24-én gyermekkarácsonyi ünnepély volt gyülekezetünkben. A gyermekek Jézus családfájának fontosabb személyiségeit kísérték végig, meglátva Isten keze munkáját népe történetében, ahogyan előkészítette számunkra az üdvösség útját Fia jövetelével. A gyermekek bevonták a gyülekezet felnőtt tagjait is a bibliai történetekben bemutatott események értékelésébe. Voltak olyan nemzedékek, amelyek hűséggel őrizték Isten nagyságos ígéreteit, míg más nemzedékek – az Isten népe vezetőivel az élen – felcserélték az ígéreteket hitvány mulandó értékekkel, az igazi…Tovább

Presbiteri eskütétel

2017. december 24-én délelőtt, a Mudrány étteremben tartott istentiszteleten volt egyházközségünk újonnan választott presbitériuma tagjainak eskütétele. Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor igehirdetése Jézus nemzetségtáblázata alapján a Megváltó nemzedékváltásban megmutatkozó kegyelméről szólt. Az eskütétel után a presbitérium képviseletében Dr. Mátyás Péter főgondnok köszöntötte a jelenlévőket. Tartalmas igei gondolatokat fogalmazott meg Ezékiel könyve 33. fejezetének versei alapján az Isten szolgálatában lévők felelősségéről, őrállói tisztéről. . . . .

Összefogás a rászorulókért

A városban élő szervezetek szép összefogásáról tájékoztatott bennünket Kövér Zsolt, az egyházközség Missziói Bizottságának tagja. Megkeresésére az alábbi rend szerint vállalták szervezetek és vállalkozások a városban élő rászorulóknak ebéd biztosítását: . Január 6. Zempléni Lovas Egyesület (Végardó) Január 13. Sárospataki Wass Albert Kör Január 20. Sárospataki Református Egyházért Alapítvány Január 27. Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete Február 3. Sárospataki Torna Club Február 10 Sárospataki Hagyományőrző Lovagok Február 17. Végardai választókörzet (Egyed Attila)…Tovább

Történelmi visszatekintés – ajándék a Teológiai Akedémiának

December 15-én volt a Sárospataki Református Teológiai Akadémia ünnepélyes kibocsátó istentisztelete, amikor az intézmény régi szokásait követve  legációra bocsátotta hallgatóit. Az úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteleten Pásztor Gyula, az intézmény spirituálisa hirdette az igét Ezékiel 43,1-12 versei alapján. Az istentisztelet keretében történt a lelkészi munkatárs és közösségszervező szakot végzett hallgatók szalagtűzése is. Pásztor Gyula ezek után megemlékezett a diktatúra sötét időszakáról, amikor 1951-ben állami nyomásra az intézményben megszűnt a lelkészképzés, az épületet…Tovább

Templomfelújítás

Néhány kép jelzi, hol tart a templom felújítása. Belül asztalosok dolgoznak és részben még a karzat fölötti mennyezet mintázatának festése történik. A főhajó mennyezete sajnos nem olyan lett, amilyennek elgondoltuk. A javítás nyomai látszanak. Ezt a munkát nem a kivitelező cég emberei végezték. Kívül terepmunkák zajlanak, valamint az esővíz elvezető csatornák kiépítése. Ha az időjárás kedvez, a Lorántffy utcai bejárat iránt befejeznék a térburkolat építését. .. . .  

Kékvödör

A Dorkász Segélyszervezet kezdeményezéséhez csatlakoztunk az általuk meghirdeetett “Kékvödör” programmal. Harminc vödörnyi tartós élelmiszert gyűjtött össze gyülekezetünk, ezúttal kárpátaljai rászruló családoknak. Adományunkat december 8-án adtuk át Beregszászon. Ezúton is köszönjük az adományt összegyűjtő híveink áldozatkészségét. Az átadás után találkoztunk Nagy Béálával, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főgondnokával. .