Presbiteri eskütétel

2017. december 24-én délelőtt, a Mudrány étteremben tartott istentiszteleten volt egyházközségünk újonnan választott presbitériuma tagjainak eskütétele. Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor igehirdetése Jézus nemzetségtáblázata alapján a Megváltó nemzedékváltásban megmutatkozó kegyelméről szólt. Az eskütétel után a presbitérium képviseletében Dr. Mátyás Péter főgondnok köszöntötte a jelenlévőket. Tartalmas igei gondolatokat fogalmazott meg Ezékiel könyve 33. fejezetének versei alapján az Isten szolgálatában lévők felelősségéről, őrállói tisztéről. . . . .

Összefogás a rászorulókért

A városban élő szervezetek szép összefogásáról tájékoztatott bennünket Kövér Zsolt, az egyházközség Missziói Bizottságának tagja. Megkeresésére az alábbi rend szerint vállalták szervezetek és vállalkozások a városban élő rászorulóknak ebéd biztosítását: . Január 6. Zempléni Lovas Egyesület (Végardó) Január 13. Sárospataki Wass Albert Kör Január 20. Sárospataki Református Egyházért Alapítvány Január 27. Sárospataki Lokálpatrióták Egyesülete Február 3. Sárospataki Torna Club Február 10 Sárospataki Hagyományőrző Lovagok Február 17. Végardai választókörzet (Egyed Attila)…Tovább

Történelmi visszatekintés – ajándék a Teológiai Akedémiának

December 15-én volt a Sárospataki Református Teológiai Akadémia ünnepélyes kibocsátó istentisztelete, amikor az intézmény régi szokásait követve  legációra bocsátotta hallgatóit. Az úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteleten Pásztor Gyula, az intézmény spirituálisa hirdette az igét Ezékiel 43,1-12 versei alapján. Az istentisztelet keretében történt a lelkészi munkatárs és közösségszervező szakot végzett hallgatók szalagtűzése is. Pásztor Gyula ezek után megemlékezett a diktatúra sötét időszakáról, amikor 1951-ben állami nyomásra az intézményben megszűnt a lelkészképzés, az épületet…Tovább

Templomfelújítás

Néhány kép jelzi, hol tart a templom felújítása. Belül asztalosok dolgoznak és részben még a karzat fölötti mennyezet mintázatának festése történik. A főhajó mennyezete sajnos nem olyan lett, amilyennek elgondoltuk. A javítás nyomai látszanak. Ezt a munkát nem a kivitelező cég emberei végezték. Kívül terepmunkák zajlanak, valamint az esővíz elvezető csatornák kiépítése. Ha az időjárás kedvez, a Lorántffy utcai bejárat iránt befejeznék a térburkolat építését. .. . .  

Kékvödör

A Dorkász Segélyszervezet kezdeményezéséhez csatlakoztunk az általuk meghirdeetett “Kékvödör” programmal. Harminc vödörnyi tartós élelmiszert gyűjtött össze gyülekezetünk, ezúttal kárpátaljai rászruló családoknak. Adományunkat december 8-án adtuk át Beregszászon. Ezúton is köszönjük az adományt összegyűjtő híveink áldozatkészségét. Az átadás után találkoztunk Nagy Béálával, a Kárpátaljai Református Egyházkerület főgondnokával. .

A 8kor Színház adventi műsora

Advent második vasárnapján gyülekezetünkben a 8kor Színház adventi műsorát hallgattuk. Tartalmas, szép együttlét volt. A gyülekezet lelkipásztora énekléssel, igével és imádsággal nyitotta meg a rendezvényt. A némelykor kedves erdélyi, székelyföldi hangulatot ébresztő műsor összekötött bennünket azokkal, akiket átlépett a határ. Ugyanakkor közel éreztük magunkat ahhoz, akinek jövetelére mindenkor, de adventben különösképpen is emlékezünk: Istenhez. . . . . . .

Intézményi vasárnap

Intézményi vasárnap volt advent második vasárnapján, amikor a délelőtti istentiszteleten hagyományosan a Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolájának diákjai mondták el versben és énekszóban bizonyságtételüket. Az igehirdetést Fejér Zoltán intézményi lelkész végezte. Fontosnak tartjuk a gyülekezet és az intézmények közötti jó kapcsolatot. Az iskolának szüksége van gyülekezetélményre, a gyülekezetnek pedig fontos az iskola. Reménységünk szerint soraik közül kerül ki majdan a jövendő gyülekezete. Anyaszentegyházunk, amikor az államtól iskolákat kért vissza, nem…Tovább

Ebédosztás

Esős, szeles, hideg idő volt december 9-én. Ilyenkor mindenki szívesebben marad odahaza a meleg lakásban. Feltéve, hogy van valakinek hová hazamenni, s ha van is, van-e mivel befűteni. Gyülekezetünk ebédosztást szervezett a városban élő hajléktalanoknak és rászorulóknak. A színhely most is, mint tavaly több ízben is, a piactér volt. Mindannyian abból élünk, amit Isten ad. Jó néha gondolni arra is, hogy Isten olyan javakat is ad nekünk, amit a mi…Tovább

Adventi gyermekdélelőtt

December 9-én Dr. Fodorné Dr. Nagy Sarolta nagytiszteletű asszony vezetésével adventi gyermekdélelőtt volt gyülekezetünkben. A foglalkozást rövid áhítattal kezdte. A mézeskalács díszítést Kövér Zsolt cukrászmester és Zsófia leánya tanította a gyermekeknek. Üvegfestésre Baloghné Séra Borbála tanította őket. Voltak, akik bibliai történeteket ábrázoló rajzokat színeztek. Az énektanítást Kovács testvérpár, Andrea és Kinga, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia hallgatói végezték. A foglalkozás lebonyolítását segítette Borbély Péterné, Balogh Milán, Kovácsné Lovas Éva és…Tovább

Adventi délután

Advent első vasárnapján délután a hagyományos adventi teadélutánt tartottuk gyülekezeti termünkben. Ennek keretében rendeztük meg a Kárpát-medencei imanapot, melynek szervezője idén a Tiszáninneni Református Egyházkerület volt. Az egyes imatémákat szétosztottuk a jelenlévők között, akik az imádságokat felolvasták, így valóban a közösség imádsága lett, ami elhangzott. Ekkor tették gyülekezetünk asszonyai az asztalra a templom mintázatára kiformált mézes süteményeket, melyeket a nőszövetség néhány nappal azelőtt elkészített. Balogh Milán segédlelkész és felesége elkészítette…Tovább

Készülődés az adventre

Advent első vasárnapján délután hagyományosan teadélután szokott lenni gyülekezetünkben. A Lorántffy Zsuzsanna Nőszövetség néhány tagja Fodorné Nagy Sarolta nagytiszteletű asszony kezdeményezésére mézes süteményt készített, amit a teadélutánra érkezők elfogyasztanak. A sütemények a templomot mintázzák, mivel jelenleg a templom más összefüggésben van figyelmünk előterében, mint egyébkor. Bizonyos felújítási munkákat továbbra is végeznek a szakemberek annak ellenére is, hogy az időjárás a korábbihoz képest zordabbra fordult. A süteménytészta kiszaggatásához szükséges sablont Újlaki…Tovább

A 480 éves gyülekezet presbiterei

Október 22-én megtörtént gyülekezetünkben az egyházközségi tisztújító közgyűlés. A gyülekezet az alant felsorolt egyháztagokat választotta gondnokává, illetve presbiterévé. Mandátumuk 2018. januárjától lép életbe, szolgálatukra Isten áldását kérjük.   Dr. Fodor Ferenc lelkipásztor . Dr. Mátyás Péter főgondnok Bíró Ferenc missziói gondnok Kun Lajos pénzügyi és gazdasági gondnok Aros János építésügyi gondnok . Ángyán Ferencné Dr. Bagoly Emese Bálint János Bódisz Attila Csordás Sándor Danyi Sándor Éger Gábor Dr. Erdei Pál…Tovább